woranan1 

ชื่อ    นางวรนันต์ มัจจุปะ
ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา ศษ.ม
วิชาเอก   บริหารการศึกษา
วุฒิทางลูกเสือ S.W.B
E-Mail  -