รวมเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
รวมข้อสอบ ทุนการศึกษา บทเรียน บทเความ โครงงาน
 
 
   

Login Form  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

166474
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
ทั้งหมด
42
164
555
161973
166474

Date: 03--06--2015 time:12:21:00
   

ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2555  

    ผลการสอบ O-NET  รายโรงเรียน

    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกแต่ละข้อ

   ชวงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน

    ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

แยกเป็นรายบุคคล

1    ด.ช.วัฒนะ  ธ.น.หล้า
2    ด.ช.ฐาปกรณ์  ปัจฉิมา
3    ด.ช.สหัสวรรต  ภูล้นแก้ว
4    ด.ช.ประจักษ์  ไชยพาพิมพ์
5    ด.ช.ศุภกร  คงหา
6    ด.ช.อดิศักดิ์  ภูพาที
7    ด.ช.ชนายุทธ  ตู้ลา
8    ด.ช.ภรรทศรยศ  การผ่อง
9    ด.ช.พฤทธิ์  ศรีปัญญา
10    ด.ญ.พรลษา  ภูเนตร
11    ด.ญ.ขวัญชีวา  ศรีสวัสดิ์
12    ด.ญ.วิชิตา  อุดมนิวิ
13    ด.ญ.พรรณวดี  กำเนิดมณี
14    ด.ญ.วิภาวี  หารอาษา
15    ด.ญ.มัลลิกา  เผือกหอม
16    ด.ช.ดำรงศักดิ์  ภูงามทอง
17    ด.ช.อานนท์  การะเกษ
18    ด.ญ.วิฐิตา  ตาบุบผา
19    ด.ญ.รุ่งนภา  ภูฉายา
20    ด.ช.ชาญชัย  หัสวงค์
21    ด.ช.ปัญญา  ราชาภักดี
22    ด.ช.อรรถพันธ์  วงค์จันดี