Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ชื่อ    ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี  คำอาจ
ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ.
วิชาเอก   สุขศึกษา
วุฒิทางลูกเสือ S.W.B
E-Mail  -