Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ   รร.หนองกุงราษฎร์วิทยา

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  10  มิถุนายน 2562
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1
- - - -
อนุบาล 2  15 10 25 1
อนุบาล 3  16 9 25 1
รวมก่อนประถมศึกษา 31 19 50 2
ประถมศึกษาปีที่ 1  6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 19 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 3  17 10 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5  14 16 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6  22 8 30 1
รวมประถมศึกษา  86 77 163 6
   
รวมทั้งสิ้น 117 96 213 8