Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ประวัติโรงเรียน

 

       

 

  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  13  พฤศจิกายน  2476  ชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลเว่อ 4  (สาขาบ้านนากุง)  มี นายบัว  ภูผาหลวง เป็นหัวหน้าโรงเรียน และแยกจากสาขาบ้านนากุง   เมื่อวันที่  1     มิถุนายน  2479   ชื่อว่า   โรงเรียนประบาลตำบลเว่อ 10 (วัดบ้านหนองกุง) มีนายกุหลาบ    อุ่นทรพันธุ์   เป็นครูใหญ่   ต่อมาชาวบ้านได้อุทิศที่ดินให้ จำนวน  19 ไร่ ก่อสร้างโรงเรียนและได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2483 และได้ดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นลำดับ ดังนี้

            ปีการศึกษา 2493 เปิดสอนชั้น  ป.1 – 4 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเป็น  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา

            ปีการศึกษา 2515 เปิดสอนชั้น ป.1 – 7
            ปีการศึกษา 2531 เปิดสอนชั้น เด็กเล็ก – ป.6
            ปีการศึกษา 2540  ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
            ปัจจุบัน    เปิดสอนชั้น  อนุบาล 2 – ป.6

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา  มีผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง – ปัจจุบัน ดังนี้

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายกุหลาบ    อุ่นทรพันธุ์

 ครูใหญ่

2479 - 2483

 ย้าย

 2

 นายบัว          แก้วทองสาร

 ครูใหญ่

2486 - 2502

 ย้าย

 3

 นายบัวศรี      คำภิรมย์  

 ครูใหญ่

2502 - 2504

 ย้าย

 4

 นายทองพูน   ภูนิลวาลย์  

 ครูใหญ่

2504 - 2505

ย้าย

 5

 นายสุนทร      พุทธกาล   

 ครูใหญ่

2505 - 2518

 ลาออก

 6

 นายสุพิษ        ธัญทะพิพงษ์  

 ครูใหญ่

2518 - 2519

 ย้าย

 7

 นายประทีป    จำรูญ   

 ครูใหญ่

2519 - 2522

 ย้าย

 8

 นายชวฤทธิ์    แก่นนาคำ  

 ครูใหญ่

2522 - 2523

 ถึงแก่กรรม

 9

 นายวิฑูรย์       ปรีบูรณ์    

รักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ่

2523 - 2524

 ย้าย

 10

 นายสงบ          เฉยพันธุ์

 ผุ้อำนวยการ
สถานศึกษา

2524 -  เม.ย.  2548

 ลาออก

 11

 นายทวีสิน       คชโส

 ผุ้อำนวยการ
สถานศึกษา 

เม.ย.  2548 -   ต.ค. 2554

ย้าย

 12

 นายอนันตสุข  นาไชย

  ผุ้อำนวยการ
สถานศึกษา

ต.ค. 2554 -  ต.ค. 2561

 ย้าย

13

นายบุญช่วย  กุญชะโมรินทร์

ผุ้อำนวยการ
สถานศึกษา

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน

 

สภาพปัจจุบันโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา

             เนื้อที่ดิน    จำนวน    16  ไร่    95  ตารางวา  

เขตบริการการศึกษา

1. บ้านหนองกุงใต้  หมู่ที่ 1 ต.เขาพระนอน  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2. บ้านหนองกุงเหนือ  หมู่ที่ 2  ต.เขาพระนอน  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์
3. บ้านพุทธรักษา  ม.4  ต.เขาพระนอน  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
4. บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา  หมู่ที่  9  ต.เขาพระนอน  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

 

สถานที่ตั้งโรงเรียน

                            ตั้งอยู่ บ้านพุทธรักษา  หมู่ที่ 4  ต.เขาพระนอน  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์