Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ประวัติบ้านหนองกุง

บ้านหนองกุง  ตำบลเขาพระนอน      อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์    แบ่งออกเป็น  4  หมู่บ้านคือ1.  บ้านหนองกุงใต้      หมู่ที่  1        ผู้ใหญ่บ้าน            นายวัฒนา  แสนตรี  (กำนันตำบลเขาพระนอน)
2.  บ้านหนองกุงเหนือ  หมู่ที่  2        ผู้ใหญ่บ้าน            นายอนุกูล  สุนทรภักดิ์
3.  บ้านพุทธรักษา       หมู่ที่  4       ผู้ใหญ่บ้าน             นายพงษ์ชัย  ภูฉายา
4.  บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา    หมู่ที่ 9    ผู้ใหญ่บ้าน         นายโอภาส  ตะวงษา

ประวัติความเป็นมา

        เดิมบ้านหนองกุง   บรรพบุรุษย้ายมาจากหลายท้องที่  เช่น    โคราช    กันทรวิชัย บ้านโคกใหญ่   บ้านแดง  บ้านคำแมด  (อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์)โดยมีคุณพ่อผู้ใหญ่โต๊ะ  มาอยู่เป็นครอบครัวแรก  และต่อมาได้มีผู้อพยพตามมาอีกเช่น พ่อใหญ่หอม   ภูเนตร,  พ่อใหญ่โสภา  โกฏิรักษ์,   พ่อใหญ่พิมพา   ภูล้นแก้ว,พ่อใหญ่หนูดำ    ภูนาหา,   พ่อใหญ่ขุนว่อง  ไชยสมบัติ,   พ่อใหญ่สุด   ภูฉายา
         ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช    2464  ทางการได้ตั้งให้เป็นหมู่บ้าน  ซึ่งในขณะนั้นมีหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น      27   หลังคาเรือน  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านหนองกุง” โดยมีผู้ใหญ่สุด    ภูฉายา  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

 ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    บ้านหนองกุง  ตั้งอยู่ระหว่างเนินหิน และบริเวณ ใกล้เคียงเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ  มีไม้กุงเป็นจำนวน มาก เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมบริเวณแอ่งรอบ  ๆ ป่ากุงจึงได้ชื่อว่า  “บ้านหนองกุง”  ซึ่งไม้กุงยังเหลือให้ เห็นอยู่ในปัจจุบัน      
     ต่อมาทางการได้แต่งตั้งให้พ่อใหญ่ขุนว่อง  ไชยสมบัติ เป็นกำนัน   และท่านก็ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างพระนอนขึ้นในปี  พ.ศ 2485   ที่บริเวณเนินทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน   ชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อบ้านหนองกุงว่า  "บ้านหนองกุงกำนัน"  หรือบางทีก็เรียกว่า  "บ้านหนองกุงเขาพระนอน" มาจนทุกวันนี้

สภาพทางภูมิศาสตร์   
    ทิศเหนือ ติดกับบ้านหนองแวง  หมู่ที่ 3   ต. เขาพระนอน
    ทิศใต้ ติดกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง  จังหวัดกาฬสินธุ์
    ทิศตะวันออก ติดกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง  จังหวัดกาฬสินธุ์
    ทิศตะวันตก ติดกับทุ่งนาบ้านหนองกุง   หมู่ 1, 2, 4  และ หมู่  9  ต. เขาพระนอน

ลักษณะภูมิประเทศ

         บ้านหนองกุงตั้งอยู่ระหว่างเนินและแอ่งน้ำธรรมชาติ   เนินที่ดอนเป็นหินลูกรัง   และพื้นที่ลาดเอียงไปด้านทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นทุ่งนา  ลักษณะเป็น    ดินร่วนปนทราย  ด้านนอกรอบข้างจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง  และมีพื้นที่ สปก.  4 – 01   มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและบางส่วน

พืชเศรษฐกิจ

        พืชเศรษฐกิจของชาวบ้านหนองกุงคือ  ข้าว  มันสำปะหลัง และ อ้อย

การคมนาคม

        บ้านหนองกุงมีถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ    เชื่อมกับถนนสายเขื่อนลำปาว  ระยะทาง   4  กิโลเมตร     จากบ้านหนองกุงถึงตัวอำเภอยางตลาด ระยะทาง    22  กิโลเมตร  และถึงตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทาง   25    กิโลเมตร

อาชีพประชากร

        อาชีพหลักของชาวบ้านหนองกุงคือ    การทำนาข้าว และทำไร่มันสำปะหลัง   ไรอ้อย

จำนวนประชากร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
ประชากร
รวม
ชาย
หญิง
1
บ้านหนองกุงใต้
171
289
300
589
2
บ้านหนองกุงเหนือ
246
381
379
760
4
บ้านพุทธรักษา
268
496
470
966
9
บ้านหนองกุงใหม่
128
221
223
444
 
รวม
813
1,387
1,372
2,759

 ที่มา:  ระบบสถิติทางการทะเบียน  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 

 

 

ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี

        ชาวบ้านหนองกุงยังยึดมั่นในหลักพุทธศาสนา    มีวัดเป็นศูนย์กลาง  มีประเพณีและ วัฒนธรรมสืบทอดมาจากบรรพชนจนถึงปัจจุบัน  และได้พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม กับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี  และวัฒนธรรมนั้น  คือ  “ฮีตสิบสอง”  ชาวบ้านหนองกุงใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น   รองลงมาคือภาษากลางซึ่งใช้เป็น ภาษาราชการเช่นเดียวกับท้องถิ่นใกล้เคียงอื่น ๆ

ความเชื่อและพิธีกรรม

         ชาวบ้านหนองกุงมีความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา  และเรื่องของผี หรือความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ  และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลเวลา  เช่น  มีการเลี้ยงบ้าน (เลี้ยงปู่ตา)   ทำบุญเบิกบ้าน (ซำฮะ)  มีตูบ,  มีศาล, ผีตาแฮก, ลำทรง / ลำผีฟ้า   เพื่อรักษาคนป่วย,  การสะเดาะเคราะห์  หรือการรักษาคนป่วยด้วยยาพื้นบ้านเป็นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   หมอพื้นบ้าน

        1.  นายหนูเคลื่อน       ภูบุญภา    อายุ    46  ปี  อาชีพทำนา   อยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่  2  ต.เขาพระนอน อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์   มีความชำนาญในการใช้ยาพื้นบ้าน  (ยาฝน) รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ   มีประสบการณ์มาแล้ว 15   ปี  (ชาวบ้านมักเรียกว่า  ยาพ่อใหญ่อุ่นบ้านหนองกุง)

      
   หมอสูตรขวัญ

         1.  คุณพ่อมี     กะมิมูล       อายุ   -    ปี    อาชีพทำนา    อยู่บ้านเลขที่   286   หมู่ที่  1  ต. เขาพระนอน   อ. ยางตลาด   จ. กาฬสินธุ์  มีความชำนาญ ในด้าน  การสูตรขวัญ , สะเดาะเคราะห์, ดูฤกษ์ยาม, ฯลฯ    มีประสบการณ์มาแล้ว    25   ปี
         2. พ่อเสถียร   ภูผาหลวง     อายุ  -  ปี   อาชีพทำนา    อยู่บ้านเลขที่  9  หมู่ที่   4   ต. เขาพระนอน   อ. ยางตลาด   จ. กาฬสินธุ์  มีความชำนาญ ในด้าน  การสูตรขวัญ , สะเดาะเคราะห์, ดูฤกษ์ยาม, ฯลฯ    มีประสบการณ์มาแล้ว    10   ปี

    หมอธรรม ขจ้ำ

              พ่อเสถียร   ภูผาหลวง     อายุ   -  ปี   อาชีพทำนา    อยู่บ้านเลขที่  9  หมู่ที่   4   ต. เขาพระนอน  อ. ยางตลาด   จ. กาฬสินธุ์   มีความชำนาญ ในด้าน  การเลี้ยงแก้บน(ปง) / อบรมสั่งสอน     มีประสบการณ์   5  ปี (สืบทอดมาจากคนเก่า  ซึ่งถึงแก่กรรม)

    ช่างหัตถกรรม

      1.  นายทองไสย      ภูนาหา    อายุ   -  ปี     อาชีพทำนา   อยู่บ้านเลขที่   45   หมู่ที่  1   ต. เขาพระนอน    อ. ยางตลาด    จ. กาฬสินธุ์      มีความชำนาญในด้าน  การจักสานเช่น ข้อง  มีประสบการณ์มาแล้ว   40   ปี

       3.  นางดวล    หาญอาษา     อายุ   -  ปี อาชีพทำนา     อยู่บ้านเลขที่  7 หมู่ที่   2  ต. เขาพระนอน   อ. ยางตลาด   จ. กาฬสินธุ์   มีความชำนาญ ในด้านการทำเสื่อกก และแปรรูป, มีประสบการณ์มาแล้ว    40  ปี